DISCLAIMER

Gasmeterkast.nl is een activiteiten van PUTkast BV

De bepalingen van de disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. PUTkast BV (KvK Amsterdam nr. 34.296.568) streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. PUTkast BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert PUTkast BV dat de site foutloos of onderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door PUTkast BV nadrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks
Op deze site wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door PUTkast BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. PUTkast BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van PUTkast BV of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Online communicatie
PUTkast BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
PUTkast BV behoudt zich het recht voor om de informatie (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen naar andere sites) op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Alle op deze website gepubliceerde informatie is in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kan ontstaan.